ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

Акценти:

 • Имам идея да работим върху създаването на нов уникален продукт – „Банско и Добринище Туристическа Карта“
 • Нужно е да се насърчават разнообразни туристически инициативи, включително спортни събития и културни фестивали
 

 • Г-н Галчев, каква е вашата цел за развитието на град Добринище и как ще допринесете за постигането й?
 • Моята цел е да направим Добринище процъфтяващо място за всички граждани. Ще работя усилено за развитие на туризма, укрепване на икономиката и подобряване на образованието и здравеопазването в общината. Чрез моите усилия в общинския съвет целта ще бъде  да създадем устойчиво и проспериращо общество.
 • Как ще подкрепите и насърчите икономическия просперитет на общината?
 • За да насърчим икономическия растеж, ще работим за привличане на нови инвестиции в областите на туризма и инфраструктурните подобрения. Ще насърчаваме предприемачите и местните бизнеси чрез създаване на бизнес-приятелска среда и програми за подкрепа на местните предприятия.
 • Как ще привлечете младите хора обратно в Добринище и какви инициативи ще стимулират тяхното задържане в града?
 • Младите хора са бъдещето на Добринище и ще работя за създаването на инициатива на общинскo ниво, предлагаща бонуси и стимули за млади семейства, които решат да създадат свои домове в града. Освен това ще насърчавам образователни и културни програми, предназначени за младите хора.
 • Предложете идея за създаване на инициатива на общинскo ниво, която да помогне за решаване на демографския проблем.
 • Една идея би могла да бъде създаването на програма, предоставяща бонуси на млади семейства, които решат да имат деца в Добринище. Този бонус може да включва финансова подкрепа, такси и субсидии за образование, и други инициативи, които да насърчат раждаемостта и семейните структури.
 • Как виждате възможностите за развитие на туризма в град Добринище и как ще работите за тяхното използване?
 • Туризмът е от ключово значение за икономиката на Добринище и имаме голям потенциал за негово развитие. Планирам да насърчавам разнообразни туристически инициативи, включително спортни събития и културни фестивали чрез активен маркетинг, за да привлечем по-голям брой посетители през цялата година.
 • Как бихте привлекли нови туристи в района и каква идея имате за разнообразяване на туристическите атракции?
 • Една идея за привличане на нови туристи в района е създаването на „Банско и Добринище Туристическа Карта“, която би предоставяла на посетителите достъп до различни туристически забележителности и услуги на специални цени. Тази карта би включвала достъп до музеи, писти за ски и сноуборд, термални курорти и дори местни ресторанти. Този проект би предоставил на туристите стимул да прекарат повече време и да изживеят повече от красотите на Добринище, което ще допринесе за икономическия растеж и разнообразяване на туристическите атракции в района.
 • Какво мотивира вашия лозунг „Работим за Добринище“ и как ще го изпълните, ако бъдете избран?
 • Лозунгът „Работим за Добринище“ отразява нашия ангажимент и желание да служим на общината. Аз и екипа, от който съм част, сме готови да работим усилено, с цел постигане на нашите обещания и подобряване живота на хората в Добринище. Нашата мисия е да създадем по-добро и по-процъфтяващо Добринище.
Визитка:

 • Роден на 21 юли 1994г.;
 • Семеен с едно дете;
 • Бакалавър по “Икономика на търговията” в “Университет за национално и световно стопанство град София;
 • Владее английски език;

Акценти:

 • Искам да насърчавам обмените по програми като „Еразъм“, за да предоставим на младите хора възможността да разширяват своите знания и опит
 • Общината може да играе ключова роля в стимулирането на историческия туризъм
 • Г-жо Макриева, като кандидат за общински съветник, какви са вашите планове и идеи за развитие на образованието в Община Банско?
 • Образованието е основен стълб за развитието на общността ни. Планирам да работя за подобряване на условията в училищата и насърчаване на образователните инициативи. Имам конкретни планове за развитие на ученическия туризъм, за да покажем на децата нашата красива природа и история. Също така, ще насърчавам обмените по програми като „Еразъм“, за да предоставим на младите хора възможността да разширят своите знания и опит.
 • Как бихте насърчили развитието на ученическия туризъм в района и използването на хотелските бази за образователни цели?
 • Ученическият туризъм има огромен потенциал в нашия район. Планирам да си сътрудничим с образователни институции и хотелиери, за да създадем специални програми за учениците. Хотелските бази могат да бъдат използвани за образователни лагери и събития, където децата могат да се учат не само чрез учебни материали, но и чрез практически опит и свръзване с природата.
 • Как бихте насърчили историческия туризъм в Банско и каква роля играе общината в стимулирането му?
 • Банско има богата история и културно наследство, които трябва да се насърчават и запазват. Общината може да играе ключова роля в стимулирането на историческия туризъм чрез поддържане и реставриране на историческите обекти и създаване на образователни маршрути за посетители. Ще насърчавам събития и фестивали, свързани с историята на града, за да привлечем туристи и да го направим още по-привлекателен за посещение.
 • Какво е вашето послание към избирателите и как бихте ги убедили да подкрепят вашата кандидатура?
 • Моето послание към избирателите е, че се ангажирам да работя за по-добро образование и по-зелен град Банско. Като учител и майка, разбирам важността на образованието и опазването на природата. Обещавам да се боря за подобряване на условията и престижа на училищата и насърчаване на образователни инициативи. Моля ви да ми дадете възможността да служа на нашата общност и да работим заедно за по-добро Банско.
 

Визитка:

 • Родена на 10 януари 1977г.;
 • Магистър по „Математика и информационни технологии“ Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград;
 • Учител по математика и и информационни технологии в СУ „Неофит Рилски“ гр. Банско

Акценти:

 • Ще насърчавам участието на гражданите в обществени консултации и процеси на вземане на решения
 • Трябва да се използват всички съвременни комуникационни средства и социалните мрежи, за да информираме гражданите за дейността на общината.
 

 

 • Г-жо Тодорова, как бихте работили за защита правата на гражданите и потребителите в Община Банско?
 • За мен защитата правата на гражданите и потребителите е от изключително значение. Първо и най-важно, ще работя за по-добра информираност на гражданите за техните права и за процедурите, по които могат да ги упражняват. Ще се ангажирам да предоставя по-добър достъп до общинската администрация и ще насърчавам обществените консултации при взимането на решения, засягащи гражданите.
 • Каква инициатива на общинско ниво бихте предложили за защита правата на потребителите в Община Банско?
 • Бих предложила създаването на Общинска инициатива за защита правата на потребителите. Тази инициатива би включвала създаването на център за консултации и помощ на потребителите, където гражданите да могат да получават информация и съвети относно техните права, както и да подават жалби и сигнали за нарушения на потребителските права.
 • Как бихте се ангажирали с повишаване информираността на гражданите относно дейността на общината и решенията, които се взимат?
 • За да повишим информираността на гражданите, планираме да организираме редовни обществени срещи и консултации, където ще представим работата на общината и ще слушаме мнението на гражданите. Също така, ще насърчаваме използването на съвременни комуникационни средства и социалните мрежи, за да информираме гражданите за дейността на общината.
 • Как бихте подкрепили гражданите в процеса на упражняване на техните права, особено когато става въпрос за проблеми с потребителски услуги?
 • Ще се ангажирам да създадем система за помощ и съдействие на гражданите при решаването на проблеми с потребителски услуги. Това включва предоставяне на информация за правата им, подкрепа при подаване на жалби и съдействие при съдебни и административни процедури, ако е необходимо.
 • Как бихте работили за подобряване защитата на потребителите в сектори като туризма и услугите, предоставяни в Община Банско?
 • За подобряване защитата на потребителите в туризма и услугите, планираме да установим строги стандарти за качество и безопасност. Ще работим с местните предприятия и хотели за да гарантираме, че гражданите и туристите получават висококачествени услуги. Също така ще организираме обучения и информационни кампании, за да насърчим предприемачите да спазват правата на потребителите.
 • Как бихте подкрепили обучението и информираността на гражданите по въпроси на потребителските права?
 • Ще работя за създаване на образователни програми и инициативи, насочени към повишаване на информираността на гражданите по въпроси на потребителските права. Това включва организиране на обучения, семинари и кампании, както и предоставяне на информационни материали, достъпни за всички.
 • Как бихте стимулирали гражданите да упражняват своите права и да бъдат активни потребители?
 • За да стимулираме гражданите да упражняват своите права и да бъдат активни потребители, ще насърчаваме участието им в обществени консултации и процеси на вземане на решения. Ще предоставя информация за техните права и ще ги подкрепя в процеса на решаване на проблеми и жалби. Също така, ще работя за създаване на платформи и механизми, чрез които гражданите могат да изразяват своите мнения и предложения.
Визитка:

 • Родена на 7 юни 1994 г.
 • Неомъжена
 • Магистър по Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес в Югозападен университет “Неофит Рилски” гр. Благоевград
 • Член в Областно ръководство на МГЕРБ-Благоевград
 • Член на ПП ГЕРБ от 2015 г.

Интервю с Магдалена Любенова Юсева, кандидат за общински съветник на Община Банско:

Моята цел е да работим за по-чист въздух  и опазване на природните ресурси

Акценти:

 • Ще създам механизми за диалог между общината и местните инициативи, за да се обменят идеи и ресурси
 • Обещавам да бъда гласът, който ще насърчава политики и решения в подкрепа на чистата природа и екологичния живот в града
 • Г-жо Юсева, като кандидат за общински съветник, какви са вашите идеи и планове за екологичното развитие на Община Банско?
 • Екологичното развитие е от изключително значение за Банско, тъй като градът ни се намира сред прекрасната природа на планините Пирин и Рила. Моята цел е да работим за по-чист въздух, чиста вода и опазване на природните ресурси. Ще подкрепя иновативни проекти за устойчиво управление на отпадъците и въвеждане на екологични технологии в общината.
 • Как планирате да подобрите чистотата и опазването на околната среда в Банско?
 • Чистотата и опазването на околната среда изискват съвместни усилия на гражданите и общината. Ще работя за поддържане на обществените пространства, като паркове и градини, чисти и поддържани. Ще насърчавам образователни кампании и проекти, които да повишават осведомеността на гражданите за опазването на околната среда и важността на рециклирането на отпадъци.
 • Как бихте насърчили сътрудничеството между общината и местните инициативи за опазване на околната среда?
 • Сътрудничеството е от съществено значение за постигане на целите в областта на околната среда. Ще създам механизми за диалог между общината и местните инициативи, за да се обменят идеи и ресурси. Ще подкрепя финансовото подпомогане на проекти и инициативи, които се занимават с опазване на природата и екологичната осведоменост.
 • Какво е вашето послание към избирателите и как бихте ги убедили да подкрепят вашата кандидатура?
 • Моето послание към избирателите е, че всички трябва да бъдем ангажирани за да работим за по-зелено и устойчиво Банско. Аз поемем такъв ангажимент към всички жители на общината. С моя опит и страст към опазване на околната среда, обещавам да бъда гласът, който ще насърчава политики и решения в подкрепа на чистата природа и екологичния живот в града. Моля ви да ми дадете възможността да ви представлявам и да работя заедно с вас за по-доброто бъдеще на Банско.
 • Какви са вашите планове за иновации в областта на екологията и опазването на околната среда?
 • Иновациите са ключът към устойчиво развитие. Планирам да насърчавам развитие на изследванията в областта на екологията и да интегрирам нови технологии за опазване на природата. Това включва въвеждане на екологични технологии в областта на възобновяемата енергия, водоснабдяването и отоплението.
 • Имате ли идея как да ангажирате младежите и образованието им по въпросите на околната среда?
 • Младите хора са бъдещето на нашата общност и е важно да ги включим в процесите за опазване на околната среда. Ще работя за създаването на програми и инициативи, които да насърчат младежите да бъдат активни в защитата на природата. Ще подкрепям образователни и обучителни проекти, които да им предоставят знания и умения за опазване на околната среда.
Визитка:

 • Родена е на 12 април 1989 г.
 • Неомъжена
 • Магистър по екология и опазване на околната среда в Югозападен университет “ Неофит Рилски“ гр. Благоевград;
 • Била е младши експерт “ Екология и чистота“ към Общинска администрация Банско.
 • От 1 декември 2021г. до момента управител на фирма.
 • Член на ПП ГЕРБ от 2011 г.

„Работим за община Банско“ не е просто слоган на нашата кампания, а път, по който вървим заедно с вас вече 16 години!Нашата програма включва:????възможност за развитие на бизнеса и туризма в района.????грижа за гражданите – образование, здравеопазване, социални услуги и др.????прозрачност на управлението и контрол върху разходването на публични средства.Вижте и цялата ни програма

Управлението на горите и водните ресурси на Банско са мой приоритетАкценти:

 • Насърчаването на зелените инвестиции е ключов фактор за развитието на региона
 • Природата е наш основен актив – трябва да я ценим и пазим
 • Трябва да насърчим младите хора да избират да живеят и да се развиват в Банско и района
 • Г-н Пидов, може ли да ни кажете защо решихте да се кандидатирате за общински съветник и каква е вашата мотивация за участие в обществения живот?
 • Здравейте, моят мотив за участие в обществения живот на Община Банско и решението ми да стана кандидат за общински съветник идват от дългогодишния ми професионален опит в областта на горите и лесовъдството. Виждам голям потенциал в тази област и вярвам, че мога да допринеса за устойчивото и отговорно управление на нашите горски ресурси и природата като цяло. Освен това, искам да съдействам за развитието на Банско като туристическа и културна дестинация, в която да се наслаждаваме на красивата ни природа и богатата култура.
 • Каква е вашата визия за развитието на Банско и какви са приоритетите ви като общински съветник?
 • Моята визия за развитието на Банско включва няколко важни аспекта. Първо, искам да видя по-голям акцент върху устойчивото развитие и опазване на природните ресурси на нашия регион. Това включва рационално управление на горите и водните ресурси, както и насърчаване на зелени инвестиции. Второ, смятам, че туризмът и културните инициативи са ключови за развитието на нашия град. Трябва да инвестираме в туристическа инфраструктура и да организираме събития и фестивали, които да привличат посетители и да поддържат богатата култура на Банско.
 • Какви конкретни инициативи и проекти планирате да предложите като общински съветник?
 • Една от инициативите ми е да работя за засилване на контрола и рационалното управление на горите в общината. За тази цел ще предложа създаването на програми за опазване на горските екосистеми и устойчиво използване на дървесните ресурси. Освен това ще подкрепя инициативи за развитие на туризма, като организиране на събития и фестивали, които ще привличат посетители и ще подобрят икономическото състояние на града.
 • Като председател на младежкото ГЕРБ в Банско можете ли да споделите вашите виждания за ролята и важността на младите хора в съвременното общество и как можем да ги задържим в нашия град? Какво е вашето послание към младежите, които искат да допринесат за развитието на Банско?
 • Младите хора са бъдещето на нашето общество и имат изключително важна роля в неговото развитие. Като председател на младежкото ГЕРБ в Банско, аз вярвам в тяхната способност да внесат промени и да допринесат за напредъка на нашия град. За да задържим младите хора в Банско трябва да създадем условия, които да ги мотивират да останат тук. Това включва предоставяне на образователни и професионални възможности, развитие на културни и спортни събития, както и подкрепа за предприемачество и иновации. Младежките организации и инициативите им играят ключова роля в този процес. Моето послание към младежите е да не се страхуват да изразяват своите идеи и да бъдат активни членове на общността. Техният принос е ценен и аз съм тук, за да ги подкрепя, и да работя заедно с тях за по-доброто бъдеще на Банско. Младите хора имат място в съвременното общество и заслужават възможности за развитие и реализация на своите идеи.
 • Какво бихте казали на избирателите, за да ги убедите да подкрепят вашата кандидатура на изборите?
 • Искам да кажа на избирателите, че аз съм предан на идеите за устойчиво развитие, опазване на природата и развитие на културата. С дългогодишния си професионален опит и ангажимент в областта на горите и лесовъдството съм готов да работя усилено за благото на Банско и неговите граждани. Аз съм тук за да служа на общността и да работя с вас, за да направим Банско още по-добро място за живот.
 • Какви са вашите планове за взаимодействие с гражданите и как ще ги включите в процеса на вземане на решения?
 • Плановете ми включват редовен диалог с гражданите и организиране на публични обсъждания по важни въпроси за общината. Ще се стремя да бъда достъпен и отворен към предложенията и мнението на гражданите. Също така, ще използвам различни средства за комуникация, като социалните мрежи и обществени срещи, за да поддържам активен контакт с всички.
 • Накрая, какво послание бихте искали да изпратите към избирателите преди изборите на 29 октомври?
 • Искам да кажа на избирателите, че имаме възможността да направим Банско по-добро и по-устойчиво място за живот. Гласувайте за мен и за отбора на ГЕРБ, за да работим заедно за усъвършенстването на нашия град и защитата на нашата природа. С вашата подкрепа и активно участие, можем да постигнем големи неща.

Акценти:

 • По-доброто бъдеще започва от образованието и възпитанието на нашите деца
 • Основната ми цел е Добринище да бъде чист, красив, подреден, спокоен град за живеене и предпочитана туристическа дестинация през цялата година
 

 • Г-н Панчев, преди няколко дни ПП ГЕРБ издигна кандидатурата Ви за кмет на Добринище като едно от младите лица, на които партията ще разчита на местния вот. Как бихте описал себе си?
 • Роден съм и израснах в Добринище. Живял съм в София, но преди 8 години избрах да се върна в родния ми град. На 40 години съм, женен с 2 деца, семейството за мен винаги е било приоритет и опора. По образование и призвание съм педагог и спортист, имам дългогодишен опит в работата с деца, както в системата на МОН, така и в частния сектор, със собствен проект, който развивам. Смятам, че промяната към по-добро бъдеще започва от образованието и възпитанието на нашите деца и за това работя последните години. Искам да оставя след себе си нещо по-добро. Определям се като активен, позитивен, човек на действията и принципите, който поема отговорност и се стреми да прави нещата по най-добрия начин.
 • Защо се кандидатирахте за кмет?
 • Кандидатирам се за кмет на Добринище, защото вярвам, че градът има шанс за едно по-добро бъдеще. Досега беше свършено доста, но работата тепърва предстои – има много важни теми за жителите и гостите на нашия град, които остават неразрешени. Като инфраструктура, облагородяване на градската среда и развитие на туризъм, култура и спорт в града. Вярвам, че Добринище има капацитета да се превърне в град, в който хората се връщат да живеят за постоянно. Както аз го направих преди 8 години. Знам, че и други биха направили този избор при едно компетентно управление на града, което е обърнато към нуждите на хората.
 • Кои са Вашите приоритети, на какво ще заложите в кампанията?
 • Последователност, човечност, компетентност, диалогичност, смелост и доверие ще бъдат фундаментите, както на моята кампания, така и на бъдещото ми управление на града. Тези шест приоритета всъщност трябва да са в основата на всяко едно управление.
 • Да разчетем заедно тези приоритети – какво разбирате под „последователност“?
 • Не съм прибързан човек. Знам, че трайните резултати не идват от прибързани решения. Преследвам целите си спокойно, разумно и неотклонно. Знам, че като кмет на Добринище ще изпадам в ситуации, които ще изискват бърза и навременна реакция. Тя ще бъде факт, но големите проблеми ще бъдат решени само по пътя на последователното преследване на основната цел – Добринище да бъде чист, красив, подреден и спокоен град за живеене, предпочитана туристическа дестинация през цялата година. Вярвам, че и задължителна част от всяко едно управление е и човечността. Като кмет ще бъда човекът, който познавате – активен, можещ, последователен, отговорен и отворен към хората и проблемите на града.
 • Какво залагате в приоритета „компетентност“? Вие сте спортист, смятате ли, че имате компетентност да бъдете градоначалник?
 • Спортният ми дух и професионален опит ми дават много. Научили са ме на правила, на дисциплина, да знам кое е добро и кое е лошо, да се боря за справедливост. Тези качества ще ми помогнат да бъда кмет, който разумно помага и решава проблемите на хората, заедно със своя екип. И като казах екип, искам да подчертая и важността на друг от приоритетите ми – диалогичността. Отстоявам позициите си с аргументи и търпение. Човек може да бъде най-непреклонен, когато е благ и именно това е качеството, което ще използвам за да подобря развитието на нашия район. Диалогът, който ще водя, е на първо място с гражданите. Всички разумни предложения и идеи ще бъдат осъществени с моето посредничество пред община Банско.
 • А вярвате ли, че настоящата кампания ще докаже Вашата смелост и ще успеете ли да спечелите доверието на съгражданите си?
 • Не съм безстрашен, но съм се изправял пред много трудности. И съм успявал. Всеки опит да бъда притискан или заплашван, съм посрещал с хладнокръвие и разум. Държа на думата си и не се отмятам от обещаното. Като кмет ще посрещам трудностите и проблемите, които касаят Добринище с решителност и кураж и ще оправдая честно доверието, което ми е гласувано. А по отношение на доверието – то се гради трудно и се губи лесно. В началото на всяка политическа кампания хората чуват обещания защо трябва да се доверят на един или друг кандидат. Аз заставам зад своята кандидатура със своите знания, опит, качества, име и мотивация да направим Добринище такова, каквото всички ние искаме да бъде. Готов съм да предложа и реализирам най-добрите решения и проекти за моя роден град. И знам, че моите съграждани ще се убедят в това.

На специално събитие в Добринище тази вечер ПП ГЕРБ представи своята листа от кандидати за Общинския съвет на Банско.????Всеки една от 17-те кандидатури беше представена с пълна визитка на кандидата и богатата професионална биография, която той носи.?????Водач на листата е едно от емблематичните лица на ГЕРБ в района – общинският координатор на партията Александър Мацурев.????Пред събралото се множество от граждани в Добринище той представи основните приоритети на кандидатите за общински съветници.????????„Горд съм, че на поредни избори ПП ГЕРБ залага на качеството и професионализма и затова нашата листа е съставена само от ярки личности, всеки от тях доказал се в своята област“, заяви още Мацурев.????Той напомни и че през годините ГЕРБ винаги е печелила първото място на изборите в район Банско по три причини – залагането на кандидатурите на честни и добри професионалисти , сериозния труд на местната структура и доверието на хората.?????„И днес тръгваме към местния вот с амбицията за първото място. Затова днес пред вас излиза Отборът на победителите“, допълни още Мацурев.?????ПП ГЕРБ- община Банско пожелава успех на всички свои кандидати на изборите!#РаботимЗаБанско

#БюлетинаНомер7

#ЗаПоДоброДобринище

На 5 октомври 1912 година тържествен звън на камбаните оглася цялата котловина – Банско е свободно!??От амвона на църквата „Света Троица” поетът Пейо Яворов произнася огнени слова, които завършват така:????”Братя, от днес вие се сдобивате с най-скъпото нещо в живота на човека – Свободата. Тя е онази светиня, братя, пред която положиха непокорните си глави Гоце и Даме и хиляди още знайни и незнайни герои на революцията. Пазете я много, братя, защото тя е свята! Помнете онези, които толкова силно я желаеха и умряха за нея!”????????В този ден, Банско се превръща в център на националната гордост и патриотизъм.????????И до днес Банско е символ на българския дух, история и култура, които привличат стотици хиляди гости в нашия град.????????На този ден всички ние искаме да отдадем почит към нашия град и неговите герои и да запазим традициите ни живи.????Банско е място, което ни вдъхновява със своята уникална красота, както и със своята богата култура и традиции.????Нека този ден напомни на всички нас, банскалии, че имаме десетки поводи за гордост, но и отговорност към бъдещето на нашето любимо Банско!????Днес своя празник чества и Благоевград – получил своето освобождение също на 5 октомври 1912 г.

Тази паметна дата ознаменува освобождението на Пиринска Македония.??Честит празник на всички нас!#ОбичамБанско

#РаботимЗаБанско

Капитанът на Отбора не е титла, а отговорност!!?????Вие ме познавате и знаете, че всяка кауза, зад която заставам, е моя лична борба. А основната кауза в моя живот винаги е носела едно име – Банско!#Номер7вБюлетината

#РаботимЗаБанско

#ППГЕРБзаБанско

#ОбичамБанско

С препълнена зала и заявка за силен старт на предизборната кампания, ПП ГЕРБ представи тази вечер в Банско своята листа с кандидати за общински съветници и кметове на населените места в района.Точно в 18 часа, в препълнената зала на Посетителския информационен център в града започна церемонията по представянето на кандидатите. В програмата участие взеха и 17-годишната певица Александра Калчева, както и самодеен състав от Читалище Никола Вапцаров – Банско „Пирински бисери” и гайдаря от Банско- Радослав Петаков.ГЕРБ Банско представиха официално пред медии и широката общественост листата с кандидати за общински съветници и кметове на села.

17-те кандидати с опит и експертиза, които са избрани да са част от „Отбора на победителите“, бяха представени с кратки визитки.“ При нас е отборът, който се ангажира да работи за развитието на нашата прекрасна община и да я направи по-силно и по-процъфтяващо място за живот, икономика и туризъм. Това са хората, които са призвани да участват в управлението на града ни с професионализъм и мъдрост“, обявиха по време на церемонията от ПП ГЕРБ – Банско.„Работим за община Банско“ не е просто лозунг, това е нашето обещание! Досега ПП ГЕРБ е печелила всички избори от 2007 година насам в Община Банско. Това ще направим и сега. Защото със знания, умения, професионализъм и любов към Банско, заедно можем да постигнем всичко!“, заяви общинският координатор на ГЕРБ в Банско Александър Мацурев, който е и водач на листата на партията в района.#РаботимЗаБанско

#Номер7

#ГЕРБЗаБанско
С нам и Бог!????На днешния голям празник Покров Богородичен, с водосвет в църквата „Света Троица“ в Банско дадохме начало на предизборната надпревара за местния вот.????????Заедно с колегите кандидати за Общинския съвет и издигнатите от ПП ГЕРБ кандидати за кметове на Добринище и с. Места Иван Панчев и Елена Байракова запалихме свещ за здраве, успех и благоденствие на всички жители на община Банско.????????Вярвам, че с Божията благословия и професионализма на всички нас, Община Банско я чака едно по-добро бъдеще!#РаботимЗаХората

#Номер7

#ППГЕРБ

Приемственост и екипност – с това разбиране ПП ГЕРБ влиза в надпреварата за местните избори.

Вярваме, че заедно, с протегната ръка и продължаваща добрите начинания с политика, община Банско ще се развива в посока европейско бъдеще.
Взаимственост, последователност и екипна работа са и сред основите на решението настоящият кмет на Добринище Петър Галчев да бъде издигнат за кандидат за общински съветник от листата на ГЕРБ за Община Банско. За кандидат на партията за поста кмет на Добринище се гласува доверие на новото лице за политиката (но не и за Добринище) – Иван Панчев.
„След един успешен мандат като кмет на Добринище, през който бяха постигнати много важни за града ни проекти, знам, че моето място като експерт е да стана част от Общинския съвет на Банско. В предстоящия мандат има много работа за вършене, част от която е и промяната в ОУП на Добринище. Знам, че едва ли има човек, който по-добре от мен и в детайли да познава проблемите на Добринище и поемам ангажимента пред моите съграждани да отстоявам техните интереси пред Общинския съвет“, заяви Петър Галчев. Той пожела късмет и успех на Иван Панчев в битката за кметското място и бе категоричен, че ще помага за последващи успехи за Добринище.
„С гордост се кандидатирам за кмет след г-н Галчев, тъй като той е един ярък пример за успешен градоначалник, който е управлявал Добринище с мисъл за града и неговите жители. Разчитам на приемственост и екипност и знам, че с общи усилия нашия роден град ще успее да разгърне още потенциала си в следващите 4 години. Като дългогодишен спортист знам, че отборната игра е една от предпоставките за постигане на победа, затова на изборите, а и след тях ние ще бъдем един екип“, подчерта от своя страна Иван Панчев.
„Много съм щастлив, че Добринище може да разчита на тези двама прекрасни професионалисти. Вярвам, че предадената щафета и взаимната подкрепа, които г-н Галчев и г-н Панчев заявяват ще са от огромно значение за бъдещето на града. Структурата на ПП ГЕРБ в Община Банско единодушно прие, че г-н Галчев е много нужен на експертно ниво в общинския съвет на града, а г-н Панчев ще бъде един прекрасен кмет, който с любов, грижа и знание ще довърши започнатото в Добринище и ще стартира още нови и значими проекти в града“, отбеляза от своя страна общинския координатор на ПП ГЕРБ – Община Банско Александър Мацурев. Той пожела успех на всички кандидати, издигнати от ПП ГЕРБ в община Банско на предстоящите избори и заяви, че знае, че с общи усилия заедно ще постигнат поредна победа на местния вот и ще работят за хората, както до сега.

 

В следващите 30 дни ПП ГЕРБ ще продължи да представя на гражданите от община Банско своите идеи и проекти за развитието на този прекрасен край, както и кандидатите ни за кметове и общински съветници.????????Надяваме се, че кампанията ще премине в дух на градивност и с мисъл за бъдещето на района и гражданите му.????????Вярваме, че с труд, упорство и знания можем да продължим да развиваме Банско и населените места в общината. Знаем, че зад всички успехи на ПП ГЕРБ през последните 16 години са благодарение на вас – нашите членове, симпатизанти и всички, които от 2007 година досега с вашето доверие ни направихте първа политическа сила в района.????????Обещаваме, че това ще продължи и занапред. Заедно ще постигнем по-добро бъдеще за община Банско!?????Пожелаваме успех на нашите кандидати за кметове подкрепени и издигнати от ПП ГЕРБ:

За община Банско – Стойчо Баненски независим издигнат от инициативен комитет и подкрепен от ПП ГЕРБ;

За град Добринище – Иван Панчев, издигнат от ПП ГЕРБ;

За село Места- Елена Байракова , издигнат от ПП ГЕРБ;

Кандидатите ни за общински съветници от Община Банско:1.Александър Иванов Мацурев – икономист;

2.Иван Милушев Панчев – педагог;

3.Борис Николаев Проданичин – предприемач;

4.Петър Славчов Сакарев – IT Специалист

5.Димитър Руменов Пидов инженер – лесовъд

6.Юсеин Мустафа Каран IT специалист

7.Петър Малинов Галчев -икономист

8.Магдалена Любенова Юсева- еколог

9.Петър Китанов Галчев – икономист

10.Катерина Асенова Макриева – педагог

11.Елена Петрова Байракова – юрист

12.Валентин Димитров Тренчев – агроном

13.Румен Владимиров Църнаков – предприемач

14.Теодора Маринова Тодорова – икономист

15.Николай Георгиев Ръхов – предприемач

16.Елена Иванова Петакова – педагог

17.Георги Кирилов Биляров – животновъд#РаботимЗаХората

#ППГЕРБ

#7вБюлетинатаПървиЗаБанско

Акцент:

 Няма как личната амбиция да е над общия интерес

 • Издигаме двама много силни кандидати за Добринище и с. Места – Иван Панчев и Елена Байракова
 • Листата ни е съставена от много млади и успешни хора, които ще работят за бъдещето на нашия район
 • -Подкрепяме независимия кандидат за кмет на Банско – Стойчо Баненски
 Г-н Мацурев вчера стана ясно, че ще бъдете водач на листата за общински съветници на ГЕРБ в Банско. В същото време кандидатурата Ви за кмет на града беше много очаквана от всички. Каква е причината за това Ваше решение?

 • Да, вярно е. Много хора очакваха да се кандидатирам за кмет на община Банско, още повече, че получих и огромната подкрепа на местната структура, която преди месец единодушно ме номинира за тази позиция. Ясно е, че след подобна подкрепа, появата ми като водач на листата за общински съветници предизвика редица коментари – че съм се отказал от кметската надпревара, дори че са ме отказали от нея. Че не съм скочил, защото съм бил неуверен в успеха. Всъщност истината е проста – личната амбиция няма как да бъде над общия интерес. Община Банско през последните две десетилетия се развива добре, но исканията на гражданите са много по-високи от това, което се случва до момента. Убеден съм, обаче, че за Банско може да се постигне много повече. Дойде време да застанем зад политиката на протегнатата ръка и общия успех. Това е политика, в която всеки тежи на мястото си и допринася за напредъка. Напредъкът не бива да е личен, а резултат от усилия на цял екип: без завист и егоизъм. Нужен ни е общ успех – осъзнат и обърнат към бъдещето. Затова в навечерието на местните избори – казвам го навреме, за да не се появят спекулации – аз реших да бъда част от онези, които ще помогнат за сформирането на следващия управленски екип, без непременно да съм кмет. Благодаря на всички членове на ГЕРБ, организации и симпатизанти, които горещо подкрепиха кандидатурата ми. Вярвам, че те ще разберат смисъла на общото, голямо усилие и ще вникнат в аргументите ми, че няма да се кандидатирам за кметския пост. Кандидатурата на Стойчо Баненски, която съм готов да подкрепя и зад която призовавам да застане цялата организация и избиратели на ГЕРБ, е сериозна. Знам, че личността никога не е определяща, особено ако зад нея застанат професионалисти като нашите кандидати за общински съветници. Един човек не може да постигне нищо сам, нужен му е екип от хора, които знаят как да работят за бъдещето на Община Банско. Точно това предлагаме ние с нашата листа за общински съветници.
 • Тоест подкрепата на ГЕРБ към кандидатурата на независимия кандидат Стойчо Баненски е акт на тази „политика на протегнатата ръка“?
 • Вярвам, че всеки един от нашите симпатизанти, членове и избиратели ще разбере това решение. През годините сме показали, че сме готови на различни компромиси в името на една по-голяма кауза каквото в случая е развитието на Община Банско. Разбирам, че това мислене няма да се схване веднага и от всички, но независимо от мненията, че в нашия край сме кибритлии, в действителност сме разумни хора, които преди всичко обичат Банско и целия район. През последните години се нагледахме и наслушахме на много виждания и мнения за бъдещето. А всъщност то е само едно: по-добро бъдеще за нашата община, по-доволни съграждани, по-висок стандарт, европеизация и просперитет. Това изисква много усилия, но неизбежно ще наложи всеки от нас да помогне за общото чрез преосмисляне на личното. Аз съм готов да го направя.
 • Какво очаквате да се случи на тези избори?
 • Заставам начело на листата за общински съветници на ГЕРБ в Община Банско с ясното съзнание, че добрият ни резултат ще гарантира трайна тенденция на бъдещото мнозинство за провеждане на градивна политика за цялостен управленски мандат. Като се надявам, че всеки един от нас ще осъзнае ролята си на важен фактор в постигане на изборния успех, отново призовавам членовете и симпатизантите на ГЕРБ да подкрепят кандидатурата на Стойчо Баненски с увереност, че над всички нас стои най-важната цел: силно, проспериращо и европейско развитие на Община Банско. В този дух са и кандидатурите ни за кметове на Добринище и с. Места – Иван Панчев и Елена Байракова. Това са двама големи професионалисти и хора, които не просто обичат свои населени места, а горят с проблемите им. Двамата са доказали през годините, че знаят как да работят в полза на хората. Знам, че всички в Добринище и с. Места ги обичат и одобряват кандидатурите им и затова съм уверен в техния безапелационен успех на предстоящите избори. Същото важи и за моите колеги, с които сформираме листата на ПП ГЕРБ за общински съветници в Община Банско.
 • Разкажете ни повече за тях – как се спряхте на точно тези имена?
 • Може би сами сте видели, че голяма част от нашата листа е съставена от млади лица, но всеки един от тях със сериозен опит и експертиза в своята сфера. Знам, че всеки един от тях ще работи с цялото сърце за бъдещето на града. От 2007 година досега ГЕРБ винаги печели първо място в Банско на всички проведени избори. И зад този успех стои неуморния труд на общинската организация, която вече над 16 години е поставила за свой приоритет просперитета на гражданите. ГЕРБ е единствената политическа сила в региона, която винаги чува гласа на хората и е до тях в най-хубавите и най-трудните им моменти. Заедно с тях през годините политическата сила е успяла да реализира редица значими проекти в региона, които да облагородят и развият града ни така, че Банско да се превърне в световна емблема за симбиоза между отлични условия за спорт, туризъм и живот. Бъдещето на Банско и днес е основен приоритет за нас, за който ГЕРБ ще се бори в следващите 4 години. Вярваме, че залагайки на опита, знанията и младежката амбиция и сега отборът на ГЕРБ заслужено ще бъде победител на местните избори на 29 октомври.
 • Днес беше изтеглен жребият в ЦИК, който определи, че ще се явявате на тези избори под номер 7. Виждате ли някаква символика в това число?
 • Не съм нумеролог, но през годините досега ПП ГЕРБ е печелила всички избори в община Банско убедително. Вярвам, че числото 7 ще ни донесе отново успех, защото зад него не стои просто символиката, а огромният труд на всички нас за бъдещето на нашата община. Знам, че това няма да остане незабелязано от нашите съграждани, които знаят, че ПП ГЕРБ винаги застава зад дадената дума. За нас обещанията и мотото на кампанията ни „Работим за Община Банско“ не са просто предизборни думи, които след това потъват до следващата кампания, а дела, които подпечатваме с нашия труд и любов към нашия град.

????????Съединението прави силата!

????Още от завета на Кубрат към неговите синове да останат заедно, за да бъдат непобедими, усещането за едно общо е в основата на българската държавност.??Съединението е най-българският акт, с който на 6 септември 1885 година автономната област Източна Румелия се отцепва от Османската империя и се обединява с Княжество България.????????Противно на решенията на Великите сили на Берлинския конгрес, страната ни доказва, че българският дух е несломим, а българщината няма как да бъде разкъсана от геополитически интереси!????Днес нашият празник е помрачен от трагедията по Южното Черноморие. Но именно подобни бедствия през годините са ни доказвали, че заедно, ръка за ръка, се превръщаме в една голяма сила. В народ!??Честит празник, българи! Нека заедно всички се върнем към завета на Кубрат, за да пребъде България!

?? Курбан за здраве

????На Голяма Богородица църквите "Успение Богородично" в Банско и в Добринище честват своя храмов празник.????С курбан за здраве и благоденствие, празникът събра десетки вярващи, дошли да се помолят на Божията майка.??Честит празник!

????Днес е Голяма Богородица - денят, в който християнската църква почита Света Богородица, като покровителка на майчинството, жените и семейното огнище.

????Това е най-светлият летен празник и с него свързваме много поверия, традиции и обичаи.??На днешния ден не се работи никаква работа. Ако на този ден вали дъжд, ще има голямо плодородие в следващата година.????Има и поверие, че на този ден молбите отправени към Божията майка, са чути и бездетните жени могат да заченат.????На днешния ден празнуват всички, които носят имена в чест на Божията майка.??Честит празник на всички и нека Богородица да закриля делата ни и да ни донесе здраве и благоденствие!

Днес е един от най-светлите празници, Преображение Христово.

Вярва се, че на днешния ден Исус Христос се преобразил пред учениците си, изпълвайки живота им с вярата към Господ и Спасителя.

Вярата е онзи пламък, който и до днес държи всеки от нас в праведния път. Знам, че с вяра и надежда към доброто всичко е възможно да се постигне!

Според нашите вярвания от днес природата също започва да се преобразява, за да влезе след месец в есенна премяна.

Честит празник на всички празнуващи!